Oer Baukje de Vries  /  Over Baukje de Vries

Baukje de Vries (1958)

 

Myn atelier stiet oan'e Swette (it earste part fan de Alvestedetocht rte) by Mantgum. Ik meitsje foar it grutste part gebrksierdewurk , mar ek dingen foar de sier. Ik wurkje in protte yn opdracht, mar fyn drneist ek romte om myn eigen kreativiteit en ideen yn de klaai te ferwurkjen. Graach undersykje ik de mooglikheden fan it draaien yn kombinaasje mei it hnmjittich foarmjaan.

 

De fruchtbere fette blauwe klaai yn de omkriten fan myn bertedoarp Holwert, oefene yn myn bernetiid in grutte oantrekkingskreft op my t en al gau  nt-dekte ik de  kreative mooglikheden fan dizze grn-soart. Letter ha ik my dwaande hlden mei oare fear-dichheden lykas tekenjen, skilderjen en akwarellear-jen. Snt 1994 ha ik my ferdjippe yn de technyk fan it pottebakken.

 

Yn it kreativiteitssintrum De Blauwe Stoep, letter Parnas, ha ik les hn fan de bekinde keramiste Paulien Ploeger ut Sint Jacob. Der gie in wrld foar my iepen. It pottedraaien en it wurkjen mei klaai is snt dy tiid in nmisber part fan myn libben wurden. It proses fan it knipen, it foarmjaan, it droegjen, it eksperimenteren mei glazueren en it bakken is  hiel spannend.  Oerlibbet it wurkstik alle stadia en wat is it resultaat? Eltse kear soarget in einprodukt wer foar ferrassingen. Boppedat jout it feit dat ik ien fan de ldste ambachten beoefenje wat ekstra's, in soar-te fan oergefoel.

 

Eksposysjes ha ik hn yn Home Center Wolvegea en yn de Kruidhof yn Btenpost.

 

 

 

 

Baukje de Vries (1958)

 

Mijn atelier staat aan de Zwette (het eerste deel van de Elfstedentocht route) bij Mantgum. Ik maak hoofdzakelijk gebruiksaardewerk, maar ook sier-voorwerpen. Ik werk veel in opdracht, maar vind daarnaast ruimte om mijn eigen creativiteit en ideen in de klei te verwerken. Graag experimenteer ik bij-voorbeeld met de mogelijkheden van draaien in combinatie met het handmatig vormgeven.

 

De vruchtbare vette blauwe klei in de omgeving van mijn geboortedorp Holwerd  oefende in mijn kinder-tijd een grote aantrekkingskracht op mij uit en al snel ontdekte ik de vele creatieve mogelijkheden van die grondsoort. Later heb ik me ook bezig gehouden met andere vaardigheden zoals tekenen, schilderen en aquarelleren. Sinds 1994 ben ik  mij daadwerkelijk gaan verdiepen in de techniek van het pottenbak-ken.

 

In het creativiteitscentrum De Blauwe Stoep, later Parnas, heb ik les gehad van de bekende keramiste Paulien Ploeger uit Sint Jacobiparochie. Er ging een wereld voor mij open. Het pottendraaien en het werken met klei zijn sindsdien een onmisbaar deel van mijn leven geworden. Het proces van het kne-den, het vormgeven, het drogen, het experimen-teren met glazuren en het bakken is een zeer span-nend proces. Overleeft het werkstuk alle stadia en wat is het resultaat? Iedere keer zorgt een aantal eindproducten weer voor verrassingen. Bovendien geeft het feit een van de oudste ambachten te beoe-fenen iets extra's, een soort oergevoel.

 

Exposities heb ik gehad in Home Center Wolvega en in de Kruidhof in Buitenpost.

 

Een impressie van het ontstaan van een schaal

 

 

 

Terug