Bestellen

Bordje met beker tegel beker

 

Berte pantsje             20,00 euro          

 

Berte beker                  7,50 euro

 

Berte tegel                 20,00 euro

 

Ek kinne der bekers makke wurde mei it logo fan jo bedriuw of skoalle oan de iene kant en de namme fan de wurknimmer of leerling oan de oare kant.

 

Hoe te bestellen.

 

Stjoer in e-mail nei:

mantgumerhuske@hotmail.nl

mei de opdracht en jo n.a.w. gegevens.

Jo stjoere it bertekaartsje nei my.

As it klear is mail ik jo in foto fan it wurkstik,  jo meitsje it bedrach oer en dernei wurdt it wurk-stik nei jo tastjoerd.

Jo kinne it fansels ek by my ophelje, dan betel-je jo by ˘fleverjen.

Foto's kinne spitich genoch net neitekene wur-de.

 

De levertiid is sa'n 6 wiken.

De priis is eksklusyf ferstjoerkosten ad. 7,00 euro

Geboorte bordje           20,00 euro

                                                                                 

Geboorte beker               7,50 euro

 

Geboorte tegel              20.00 euro                    

 

Er kunnen ook bekers gemaakt worden met het logo van uw bedrijf of school aan de ene kant en naam van werknemer of leerling aan de andere kant.  

  

Hoe te bestellen.

 

Stuur een e-mail naar:

mantgumerhuske@hotmail.nl 

met de opdracht en uw n.a.w. gegevens.

U stuurt het geboortekaartje naar mij op.

Als het klaar is mail ik u een foto van het werk-stuk, u maakt het bedrag over en daarna wordt het werkstuk naar u toegezonden.

U kunt het werkstuk natuurlijk ook zelf opha-len, dan betaling bij aflevering.

Foto's kunnen helaas niet nagetekend wor-den.

  

De levertijd in ongeveer 6 weken.

De prijs is exclusief verzendkosten ad. 7.00 euro

 

Terug