Workshops

Folwoeksenen

Workshops

Op dizze workshop kinne jo mei  famylje/ freonen / personiel / feriening kreatyf dwaan-de wze mei klaai. De groep kin maksimaal t 8 persoanen bestean.

In workshop duorret 2 oeren. Ynklusyf de-monstraasje pottedraaien 2 oere.

 

Wat kin der makke wurde?

 • in byld boetseare

 • in hnfoarm skaal of pot meitsje

 • in pot opbouwe mei ringen klaai

 • in skaaltsje meitsje en dekorearje mei in self knipt kleedtsje

 • in mobyl mei klaaibisten

 • eigen ideen

 

Dit binne fansels foarbylden en de wurkwize wurdt tlein.

 

 

De kosten: 20,00 euro per persoan.

                    Dit is ynkl. materiaal, 1 x  bakken                     en kofje / thee mei koek.

                    It wurk kin ek glazuerd wurde en

                    noch bakt wurde.

                    Glazuerd wurk is wetterticht.

                    By minder dielnimmers is de mi-                    nimale priis 80,00 euro

 

 

In fspraak kin makke wurde op elts deidiel fan de wike.

Op deze workshop kunt u gezellig met uw familie / vrienden / personeel / vereniging creatief  bezig zijn met klei. De groep kan maximaal uit 8 personen bestaan.

Een workshop duurt 2 uur. Inclusief de-monstratie pottendraaien 2 uur.

 

Wat kan er gemaakt worden ?

 • een beeld boetseren

 • een handvorm schaal of pot maken

 • een pot opbouwen met ringen klei

 • een schaaltje maken en decoreren met een zelf geknipt kleedje

 • een mobiel maken met kleidiertjes

 • eigen ideen

 

Dit zijn natuurlijk voorbeelden en de werkwijze wordt uitgelegd.

 

De kosten: 20,00 euro per persoon.

                    Dit is incl. materiaal, 1 x bakken                     en koffie/thee met koek. 

                    Eventueel kan het werk gegla-

                    zuurd en nogmaals gebakken

                    worden.

                    Geglazuurd werk is waterdicht.

                    Bij minder deelnemers is de mi-

                    nimale prijs 80,00 euro

 

Een afspraak  kan worden gemaakt op elk dagdeel v.d. week.

 

Terug